Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2014

greendiamond
greendiamond
9953 f0cb 500
greendiamond
0519 0d87
greendiamond
9263 f27d
p15
greendiamond
4743 0311 500
Reposted fromkatsiu katsiu vianowelovestory nowelovestory
greendiamond
6564 2753
Reposted fromgiantfailure giantfailure viadusielecc dusielecc
greendiamond
4566 3de4
Reposted fromjustMeee justMeee viadusz dusz

July 13 2014

greendiamond
2981 8a37 500
Reposted fromWredotka Wredotka viaazathiana azathiana
greendiamond
3632 a20d
Reposted fromkarahippie karahippie viaazathiana azathiana

July 11 2014

greendiamond
"Kocham twoje krzywizny i krawędzie
Wszystkie twoje idealne niedoskonałości."
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viaazathiana azathiana

July 10 2014

greendiamond
0201 3824 500
Reposted fromEssi Essi viaazathiana azathiana
greendiamond
Reposted fromVix Vix viaazathiana azathiana
greendiamond
4779 4c87 500
Reposted fromzvierz zvierz viaazathiana azathiana

July 07 2014

greendiamond
Bo żyć godnie to nie znaczy nie upadać,
Każdy robi błędy, ważne jak będziesz wstawać
— Młody M
Reposted fromazathiana azathiana
greendiamond
0679 1cd0 500
Reposted frompersempre persempre viaazathiana azathiana
greendiamond
Jesteś jak dzieciak trochę, wiesz? Pójdziesz ogolić nogi, wracasz cała w krwi. Cieszysz się jak widzisz balona. Wierzysz w miłość jak nikt inny i kochasz najmocniej na świecie. Przecież Ty nie jesteś przystosowana do tego świata. Ciebie boli to, że ktoś kogoś krzywdzi, że ktoś umiera, że są wypadki, jest zło, ludzie są zawistni, dziwki są za tanie.
— M.
Reposted fromzabka zabka viaazathiana azathiana
greendiamond
8422 43e2 500
Reposted fromSunAndRain SunAndRain viaazathiana azathiana
greendiamond
0301 67e2
Reposted fromxalchemic xalchemic viaazathiana azathiana

July 05 2014

greendiamond
4896 00f5
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl